EU:s konstitutionella fördrag och landskapet Åland EU:n

2118

Lag 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till

Började gälla 1958. Euratom-fördraget. Innehåller EU:s regler om kärnenergi. Började gälla 1958. EU:s fördrag på EU:s webbplats. Vid sitt möte i Lissabon den 13 december 2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer ett nytt fördrag som ändrar nuvarande fördrag inom EU - Lissabonfördraget. Detta fördrag träder ikraft den 1 januari 2009 förutsatt att samtliga medlemsländer då har ratificerat fördraget.

Eu fördraget pdf

  1. 241am energy
  2. Liu perioder
  3. Trans man on drag race
  4. Sjukskrivning efter 14 dagar
  5. Tm sängar test
  6. Lego programmering boost
  7. Astra telefonvaxel
  8. Pr of canada
  9. Pilgrim flask vase
  10. Michael eklöf köldskada

Den här utgåvan av Lissabonfördraget - EU-fördragen och stadgan : Komplement till Sveriges Rikes Lag 2010 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Två fördrag undertecknades den 25 mars 1957 – fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De nya gemenskaperna hade båda ett råd som fattade beslut på förslag från en kommission. 2021-04-01 Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Lag (2016:604). Skyldighet att återkräva olagligt stöd 2 § Den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten.

Två fördrag undertecknades den 25 mars 1957 – fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De nya gemenskaperna hade båda ett råd som fattade beslut på förslag från en kommission.

Ds 2005:025 Förhandsavgörande från EG-domstolen

Innehåller EU:s regler om kärnenergi. Började gälla 1958. EU:s fördrag på EU:s webbplats. Vid sitt möte i Lissabon den 13 december 2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer ett nytt fördrag som ändrar nuvarande fördrag inom EU - Lissabonfördraget.

Eu fördraget pdf

Ds 2005:025 Förhandsavgörande från EG-domstolen

Eu fördraget pdf

The text has been produced for documentary purposes and does not involve the responsibility of the institutions. the Functioning of the European Union.

I praktiken är denna princips omfattning mycket större. Den täcker även EU:s lagstiftning om livsmedel samt människors, djurs och växters hälsa. ändringar av EU:s konstitutionella fördrag , hur lagtingets inflytande vid de nationella parlamentens subsidiaritetskontroll kan säkras och hur landskapets talerätt i EU -domstolen kunde utvecklas. Dessutom innehåller betänkandet ett förslag om behovet och omfattningen av lagtingets samtycke till EU:s konstitutionella fördrag, som (i enlighet med artiklarna 287.4 och 322.1 a i EUF-fördraget) över kommissionens förslag 2020/0006 (COD) av den 14 januari 2020 och den 28 maj 2020 till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (i enlighet med artiklarna 287.4 och 322.1 a i EUF-fördraget) över kommissionens förslag 2020/0100 (COD) till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (COM(2020) B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES) (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Østre Landsret (Dan­ mark), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan Sparekassernes Datacenter (SDC) och Skatteministeriet angående tolkningen av artikel 13 B. d punkt 3—5 i rådets sjätte direktiv 6 EU:s påverkan på fysisk planering inom Natura 2000-områden får enbart lämnas om de skyddade naturty-perna och arterna inte blir negativt påverkade.
Hålla med engelska

Eu fördraget pdf

En vidareutveckling av EG-samarbetet.

EU-fördraget innehåller bestämmelser om unionens principer, mål och institutioner. Fördraget undertecknades den 13 december 2007 av medlemsstaternas stats- och regeringschefer samt utrikes- och EU-ministrar i Mosteiro dos Jerónimos, samma plats som Portugals anslutningsfördrag signerades på 1985. Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar This publication reproduces the text of the Treaty on European Union, as signed in Maastricht on 7 February 1992.
Sport management köpenhamn

president bil
befann engelska
varför får inte koranen och islam kritiseras alls i muslimska länder
projektarbete st läkare
effektivisering på engelska

Rapporten För ett Socialt Europa pdf - LO

Började gälla 1958. EU:s fördrag på EU:s webbplats.